Terms & conditions

DISCLAIMER

Algemeen

Het onderstaande is van toepassing op alle bezoeken aan en het gebruik van deze website evenals op alle informatie die op of door middel van deze website wordt aangeboden. Wij behouden ons daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Informatie en aansprakelijkheid

Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid letten op de juistheid, actualiteit en de volledigheid van de op deze website verstrekte informatie, garanderen wij niet dat deze informatie vrij is van fouten of onvolkomenheden. Sher’s Kraamzorg aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sher’s Kraamzorg.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op de website geldt een voorbehoud van eventuele programmeer- of typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sher’s Kraamzorg.

Gerelateerde websites

Deze website bevat links naar andere websites, die niet door Sher’s Kraamzorg worden beheerd of onder onze zeggenschap staan. Deze links zijn uitsluitend opgenomen in het kader van dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door ons. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de inhoud dan wel specifieke gegevens of informatie van websites die een link hebben opgenomen naar deze website of waarvan een link op deze website is opgenomen.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Sher’s Kraamzorg of bij derden, die met toestemming dit (beeld)materiaal aan ons beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Overig

Sher’s Kraamzorg behoudt zich het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden op deze pagina gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang van kracht.

PRIVACY VERKLARING

Sher’s Kraamzorg respecteert uw privacy.  Mijn doel is u zo goed mogelijk van dienst te zijn en de kraamtijd en daarmee samenhangende (administratieve) handelingen zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Hiervoor heb ik persoonlijke gegevens nodig.

Met de privacy verklaring wil ik u duidelijk maken waarom ik bepaalde persoonlijke gegevens nodig heb, hoe ik die informatie gebruik en opsla en met wie ik de informatie kan delen.

Hiermee leef ik de eisen na die de wet- en regelgeving stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Persoonlijke informatie

U kunt mijn website bezoeken zonder te vertellen wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als u besluit de informatie te verstrekken die ik nodig hebben om met u te kunnen corresponderen of om u mijn diensten aan te bieden, garandeer ik u dat deze informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik gegevens en beveiliging

Uw persoonlijke gegevens kunnen worden gebruikt voor de uitvoering van overeenkomsten, relatiebeheer, nieuwsbrieven en administratieve handelingen. De volledigheid, juistheid en kwaliteit van persoonlijke informatie wordt continue bewaakt. De gegevens worden alleen aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Persoonlijke gegevens worden nimmer verkocht aan derden.

Inzage, rectificatie, verwijdering en duur

U  heeft te allen tijde het recht uw dossier en de daarin opgeslagen persoonlijke gegevens in te zien. Een aanvraag voor het wijzigen of verwijderen van persoonlijke informatie of het intrekken van toestemming wordt per omgaande behandeld. U kunt uw verzoeken hiertoe indienen via mail sher@sherskraamzorg.nl.  Ik zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Klachten

Indien u onverhoopt van mening bent dat Sher’s Kraamzorg zich niet houdt aan de wet- en regelgeving voor het gebruik van persoonsgegevens dan kunt u hiervoor een klacht indienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van een computer zet op het moment dat je de site bezoekt. Bij een bezoek aan de website wordt tijdelijke informatie opgeslagen op uw computer. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een zogenaamde functionele cookie helpt om de inhoud van de website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. Daarnaast gebruikt deze website Analytische cookies om inzicht te verkrijgen in het aantal bezoeken etc. aan de site, via Google Analytics.

Links naar andere websites

Mijn internetpagina bevat links naar andere websites. Sher’s Kraamzorg is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites. Hiervoor verwijs ik u naar de privacyverklaring van de betreffende websites.

Meer informatie

Bescherming van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is in uw- en mijn belang. Ik hoop u met deze privacy verklaring voldoende informatie te verstrekken. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen via mail sher@sherskraamzorg.nl.

Scroll naar top